افتتاح ستاد اسکان مسافران نوروزی
برگزاری جشن نیکوکاری
پیگیری روند اجرای پروژه درمانگاه تامین اجتماعی
برگزاری جلسه حفظ حقوق بیت المال